Изпълнителна агенция по околна среда - Регистър на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Справка за дейности с отпадъци в Регистъра на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IaosREG35Adapter.APIService.IIaosREG35API.GetREG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation

Структура на данните

 • Authorization -
  • AuthNum - Регистрационен номер
  • AuthType - Тип на регистрацията
  • State - Статус на разрешение
  • Stage - Площадка
   • StageAddress - Адрес на площадка
   • StageNum - Номер на площадка
   • Waste - Отпадък
    • WasteCode - Код на отпадък
    • WasteType - Тип на отпадък

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/LicensesByEIKWasteCodeWasteOperationRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/LicensesByEIKWasteCodeWasteOperationRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common">
 <xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common" schemaLocation="common_types.xsd" />
	<xs:complexType name="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Request">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Заявка за изготвяне на справка по код на отпадък и операция с отпадък на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА в Регистър на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
Съдържа данни за входните параментри за селекция на данните.</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EIK" type="common:Bulstat">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Единен идентификационен код (ЕИК)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WasteCode" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на отпадък</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WasteOperation" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Операция с отпадък</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:element name="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Request" type="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Request"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/LicensesByEIKWasteCodeWasteOperationResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/LicensesByEIKWasteCodeWasteOperationResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common" schemaLocation="common_types.xsd"/>
	<xs:element name="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Response" type="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Response"/>
	<xs:complexType name="REG35_Licenses_By_EIK_Waste_Code_Waste_Operation_Response">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Отговор на справка по код на отпадък и операция с отпадък на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА в Регистър на площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА.
Справката връща информация за разрешенията и площадките към тях за съответната организация, съдържащи комбинацията от код на отпадък и операция.</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Authorization" type="AuthorizationWasteCodeWasteOperation" minOccurs="0" maxOccurs="999"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AuthorizationWasteCodeWasteOperation">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Authorization</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="AuthNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AuthType" type="common:AuthorizationType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на регистрацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="State" type="common:AuthState35" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="Stage" type="StageWasteNum" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Площадка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="StageWasteNum">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Stage</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="StageAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на площадка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StageNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на площадка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="Waste" type="common:StageWaste" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Отпадък</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/IAOS/REG35/Common">
 <xs:complexType name="StageWaste">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Waste</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="WasteCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Код на отпадък</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="WasteType" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип на отпадък</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="Fulfilment" type="Fulfilment"/>
 <xs:simpleType name="Fulfilment">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="1">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Индивидуално
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="2">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Колективна с-ма
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="3">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Лица, заплатили в ПУДООС
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>

 <xs:element name="AuthorizationType" type="AuthorizationType"/>
	<xs:simpleType name="AuthorizationType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="B">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Брокер
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="TB">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Търговец и Брокер
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="T">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Търговец
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="РД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Регистрационен документ
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ДО">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Дейности с отпадъци
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ОО">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Организации по оплозотворяване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="КР">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Комплексно разрешително
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ИНД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Индивидуалист
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="MRO">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Масово разпространени отпадъци
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="RAWMB">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					РЕГИОНАЛНИ СДРУЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>

 <xs:element name="AuthState35" type="AuthState35"/>
	<xs:simpleType name="AuthState35">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="00">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Проект
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Издаване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Разпределено
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Одобряване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Одобрен
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Издаден
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="06">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Актуализиране
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Връщане за корекция
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Врънато за корекция
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Коригиране
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="10">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Изтекъл срок
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="11">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Отхвърляне
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="12">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Отхвърлено
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="13">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Прекратяване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="14">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Актуализиран
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="15">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Коригиран
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="16">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Прекратен
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>

 <xs:element name="AuthState" type="AuthState"/>
	<xs:simpleType name="AuthState">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="00">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Вписан
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Коригиране
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Актуализиране
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Отписване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Вписване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="06">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Отписан
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Върнат за корекция
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Отхвърлен
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Изтекъл срок
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="10">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Проект
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="11">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Актуализиран
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>

 <xs:element name="Bulstat" type="Bulstat"/>
	<xs:simpleType name="Bulstat">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:fractionDigits value="0"/>
      <xs:totalDigits value="13"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{9,13}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:schema>