Национална агенция за приходите - Регистър на уведомленията за трудовите договори и уведомления за промяна на работодател

Справка за актуално състояние на всички/действащите трудови договори

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NRAEmploymentContractsAdapter.APIService.INRAEmploymentContractsAPI.GetEmploymentContracts

Структура на данните

 • Identity -
  • ID - Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)
  • TYPE - Вид на идентификатора
 • EContracts -
  • ContractorBulstat - ЕГН/ЕИК/Сл. номер/БУЛСТАТ
  • ContractorName - Наименование на работодател
  • IndividualEIK - ЕГН
  • IndividualNames - Имена на лицето
  • StartDate - Дата на сключване
  • LastAmendDate - Дата на последно допълнително споразумение/Промяна на работно място
  • EndDate - Дата на прекратяване
  • Reason - Основание
  • TimeLimit - Срок
  • EcoCode - Код КИД
  • ProfessionCode - Код НКПД
  • Remuneration - Заплата
  • ProfessionName - Длъжност наименование
  • EKATTECode - Код по ЕКАТТЕ
 • Status -
  • Code - Код Възможни стойности: 0 - OK 2 - Невалиден ЕИК 99 - Друго XML Validation error are returned as plain text with status 400 BadRequest
  • Message - Съобщение
 • ContractsFilter - Филтър: Действащи договори/Всички договори
 • ReportDate - Дата на справката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts/Request" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts/Request" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" schemaLocation="EmploymentContractsCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="IdentityTypeRequest">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ID" type="common:IDType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TYPE" type="common:EikTypeType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на идентификатора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EmploymentContractsRequest">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identity" type="IdentityTypeRequest">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractsFilter" type="common:ContractsFilterType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="EmploymentContractsRequest" type="EmploymentContractsRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за трудови договори</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts/Response" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts/Response" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" schemaLocation="EmploymentContractsCommon.xsd"/>
	<xs:element name="EmploymentContractsResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние на всички/действащи трудови договори</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Identity" type="common:ResponseIdentityType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="EContracts" type="common:EContracts" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Трудови договори</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Status" type="common:StatusType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="ContractsFilter" type="common:ContractsFilterType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Филтър: Действащи договори/Всички договори</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="ReportDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Дата към която са актуални данните</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/EmploymentContracts" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="IDType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="6"/>
			<xs:maxLength value="16"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	
	<xs:simpleType name="ContractsFilterType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="All"/>
			<xs:enumeration value="Active"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="EContractReasonType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="01"/>
			<xs:enumeration value="02"/>
			<xs:enumeration value="03"/>
			<xs:enumeration value="04"/>
			<xs:enumeration value="05"/>
			<xs:enumeration value="06"/>
			<xs:enumeration value="07"/>
			<xs:enumeration value="08"/>
			<xs:enumeration value="09"/>
			<xs:enumeration value="10"/>
			<xs:enumeration value="11"/>
			<xs:enumeration value="12"/>
			<xs:enumeration value="13"/>
			<xs:enumeration value="14"/>
			<xs:enumeration value="15"/>
			<xs:enumeration value="16"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="EikTypeType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Bulstat"/>
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="LNC"/>
			<xs:enumeration value="SystemNo"/>
			<xs:enumeration value="BulstatCL"/>
			<!-- Foreign person with a Bulstat number -->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="IDType" type="IDType"/>
	<xs:element name="ContractsFilterType" type="ContractsFilterType"/>
	<xs:element name="EContractReasonType" type="EContractReasonType"/>
	<xs:element name="EikTypeType" type="EikTypeType"/>
	<xs:complexType name="ResponseIdentityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ID" type="IDType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TYPE" type="EikTypeType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на идентификатора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="StatusType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на статуса</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Code" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
      Код

      Възможни стойности:
      0 - OK
      2 - Невалиден ЕИК
      99 - Друго

      XML Validation error are returned as plain text with status 400 BadRequest
     </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Message" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съобщение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EContract">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Трудов договор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ContractorBulstat" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК/Сл. номер/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractorName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IndividualEIK" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IndividualNames" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на сключване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastAmendDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последно допълнително споразумение/Промяна на работното място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EndDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на прекратяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Reason" type="EContractReasonType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание по приложение №1 от Наредба №5</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TimeLimit" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EcoCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код КИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код НКПД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Remuneration" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заплата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Длъжност наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EKATTECode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код по ЕКАТТЕ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EContracts">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Трудови договори</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EContract" type="EContract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трудов договор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>