Национална агенция за приходите - Регистър на задължените лица

Справка за наличие/ липса на задължения

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NRAObligatedPersonsAdapter.APIService.INRAObligatedPersonsAPI.GetObligatedPersons

Структура на данните

 • Identity -
  • ID - Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)
  • TYPE - Вид на идентификатора
 • Threshold -
 • ObligationStatus -
 • Status -
  • Code - Код Възможни стойности: 0 - OK 1 - XML валидационна грешка 2 - Невалиден ЕИК 99 - Друго
  • Message - Съобщение
 • Name - Име/наименование на лицето
 • ReportDate - Дата на справката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations/Request" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations/Request" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="ThresholdTypeRequest">
		<xs:restriction base="xs:unsignedInt">
			<xs:minInclusive value="0"/>
			<xs:maxInclusive value="500000"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="IdentityTypeRequest">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ID" type="IDTypeRequest">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TYPE" type="EikTypeTypeRequest">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на идентификатора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="IDTypeRequest">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="6"/>
			<xs:maxLength value="16"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="StatusTypeRequest">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Code" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
      0 - OK
      2 - invalid EIK
      99 - other

      XML Validation error are returned as plain text with status 400 BadRequest
     </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Message" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="EikTypeTypeRequest">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Bulstat"/>
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="LNC"/>
			<xs:enumeration value="SystemNo"/>
			<xs:enumeration value="BulstatCL"/>
			<!-- Foreign person with a Bulstat number -->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="ObligationRequest">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identity" type="IdentityTypeRequest">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Threshold" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Праг (справката връща задължения, ако са по-големи от полето праг)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="ThresholdTypeRequest">
						<xs:maxInclusive value="500000"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ObligationRequest" type="ObligationRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Заявка за справка от регистъра на Задължените лица</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations/Response" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations/Response" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations" schemaLocation="ObligatedPersonsCommon.xsd"/>
	<xs:element name="ObligationResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за наличие/ липса на задължения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Identity" type="common:ResponseIdentityType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Threshold" type="common:ThresholdType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Справката връща задължения, ако са по-големи от стойността, подадена в полето за праг</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="ObligationStatus" type="common:ObligationStatusType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Статус на задължението</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Име/наименование на лицето</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Status" type="common:StatusType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
    <xs:element name="ReportDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Дата на изготвяне на справката</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/Obligations" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:complexType name="IdentityType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ID" type="xs:string"/>
   <xs:element name="TYPE" type="EikTypeType"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ResponseIdentityType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Идентификатор(с дължина от 6 до 16 символа)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="TYPE" type="EikTypeType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вид на идентификатора</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="EikTypeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Bulstat"/>
   <xs:enumeration value="EGN"/>
   <xs:enumeration value="LNC"/>
   <xs:enumeration value="SystemNo"/>
   <xs:enumeration value="BulstatCL"/>
   <!-- Foreign person with a Bulstat number -->
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="ThresholdType">
  <xs:restriction base="xs:unsignedInt">
   <xs:minInclusive value="0"/>
   <xs:maxInclusive value="500000"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="StatusType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Тип на статуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Code" type="xs:int" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      Код

      Възможни стойности:
      0 - OK
      1 - XML валидационна грешка
      2 - Невалиден ЕИК
      99 - Друго
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Message" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Съобщение</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="ObligationStatusType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="ABSENT"/>
   <xs:enumeration value="PRESENT"/>
   <!-- No obligation above the given threshold -->
   <!-- There is obligation above the given threshold -->
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:element name="ObligationStatusType" type="ObligationStatusType"/>
</xs:schema>