Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Регистър за издадените удостоверения за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им

Справка по ЕИК за регистрирани преподаватели.

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IaaaEducationCentersAdapter.APIService.IIaaaEducationCentersAPI.GetReport2PermitInstructors

Структура на данните

 • Permits -
  • Number - Номер на разрешение
  • IssueDate - Дата на издаване на разрешението
  • ValidTo - Дата на валидност на разрешението
  • CompanyFullName - Име на фирмата от разрешението
  • CompanyIdentNumber - ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата от разрешението
  • Instructors - Преподаватели в разрешението
   • SubjectFullName - Пълното име на инструктор
   • SubjectIdentNumber - EГН на инструктор
   • LastQualificationCertificateNumber - Номер на последно удостоверения за професионална квалификация
   • LastQualificationCertificateIssueDate - Дата на издаване на последно удостоверения за професионална квалификация
   • LastQualificationCertificateIssuedBy - Издадено от на последно удостоверения за професионална квалификация
   • LastDrivingLicenceCertificateNumber - Номер на последно издадена шофьорска книжка
   • LastDrivingLicenceCertificateIssueDate - Дата на издавне на последно издадена шофьорска книжка
   • LastDrivingLicenceCertificateCategories - Категории от последно издадена шофьорска книжка
   • ExamModuleNames - Притежавание модули за обучение

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters/PermitsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters/PermitsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по ЕИК за последните издадени разрешения</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitsRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на търсената фирма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitsRequest" type="PermitsRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters/PermitInstructorsResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters/PermitInstructorsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters" schemaLocation="REDUCommon.xsd"/>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по ЕИК за регистрирани преподаватели.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitWithInstructorsDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Number" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CompanyFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на фирмата от разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CompanyIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата от разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Instructors" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преподаватели в разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Instructor" type="common:InstructorDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitInstructorsResponse">
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Permits" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Списък с разрешенията на дадена фирма заедно с преподаватели</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence>
							<xs:element name="Permit" type="PermitWithInstructorsDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/EducationCenters" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Регистър за издадените удостоверения за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
1	Справка за по ЕИК.
По ЕИК/БУЛСТАТ справката връща данни за последните издадени разрешения (със статус действащо, изтекло или отнето) за регистрацията на центрове за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им. 
Структура на резултата:
Списък от обекти от тип REDU_EducationCenter (с добавен атрибут за статус). За всяко разрешение да има списъци от обекти от типовете EducationCenterVehicles и EducationCenterTeachers, като съответно от тези класове ще отпаднат атрибутите, които ги има в класа REDU_EducationCenter за център за обучение.
От така дефинираната справка, чрез механизмите за филтриране на резултата ТехноЛогика ще реализира следните услуги за извличане на данни:
•	Справка за регистрация на фирма по ЕИК (Справка 1 от първоначалния модел);
•	Справка по ЕИК за регистрирани преподаватели (Справка 2 от първоначалния модел);
•	Справка по ЕИК за регистрирани учебни ППС (Справка 5 от първоначалния модел).
2	Справка по лице за вписвания в разрешителни за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
По ЕГН/ЛНЧ справката връща списък с данни за действащи разрешителни за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
Структура на резултата:
Обект от тип EducationCenterTeachers и списък с обекти REDU_EducationCenter (с добавен атрибут за статус). Забележка: в случай, че едно лице може да бъде преподавател само в един център за обучение списъкът с обекти REDU_EducationCenter отпада и се връща само един обект REDU_EducationCenter.
Това е Справка 4 от първоначалния модел.
3	Справка по ЕИК и период за брой обучени лица в център за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
По ЕИК/БУЛСТАТ и период справката връща брой записани лица в център за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на квалификация и за усъвършенстване на познанията им.
Структура на резултата:
Списък от обекти REDU_EducationCenter и за всеки център брой обучавани лица за периода.
Това е Справка 7 от първоначалния модел.
4	Справка по ЕГН/ЛНЧ за придобити категории за управление на ППС.
По ЕГН/ЛНЧ справката връща списък с придобити категории за управление на ППС.
Структура на резултата:
Списък с категории, които лицето притежава към момента на справката с данни за дата на придобиване на всяка категория.
Това е Справка 8 от първоначалния модел.
От първоначалния модел отпадат:
Справка 3; Справка 6 и Справка 9.
.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="InstructorDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="SubjectFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пълното име на инструктор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>EГН на инструктор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastQualificationCertificateNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на последно удостоверения за професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastQualificationCertificateIssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на последно удостоверения за професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastQualificationCertificateIssuedBy" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издадено от на последно удостоверения за професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastDrivingLicenceCertificateNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на последно издадена шофьорска книжка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastDrivingLicenceCertificateIssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издавне на последно издадена шофьорска книжка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastDrivingLicenceCertificateCategories" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Категории от последно издадена шофьорска книжка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamModuleNames" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Притежавание модули за обучение </xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="ExamModuleName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PermitDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Number" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CompanyFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на фирмата от разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CompanyIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата от разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ManagerFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Има на управител на фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ManagerIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на управител на фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на разрешението (теория/практика/теория и практика)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CeaseDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на прекратяване на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TechAssistantFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пълно име на технически сътрудник></xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TechAssistantIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН не технически сътрудник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrgUnitShortName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на Регионалната дирекция в която работи разрешението></xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на разрешението (издадено/подписано/прекратено)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamRoomsCount" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой кабинети за даденото разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeatPlacesCount" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой места за обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamSeatsCount" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой места за изпит</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="VehicleDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационне номер на учебни ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Make" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Марка и модел на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ВИН/Рама на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Categories" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Списък с категории на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProtocolNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на протокол за учебна дейност на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProtocolDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на протокол за учебна дейност на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaximumDesignSpeed" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Конструктивна максимална скорост (км/ч)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaxPermittedDefinedMass" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Допустима макс. маса (kg)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeatPlaces" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой места за сядане + място на водача</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Width" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Широчина на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Length" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дължина на ППС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Gears" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой предавки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HasABS" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали ППС има ABS система</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HasTachograph" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали ППС има тахограф</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CargoDepartmentWidth" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Широчина на товарното отделение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CargoDepartmentHeight" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Височина на товарното отделение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaxPower" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Максимална мощност (kW)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Code78" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали ППС е по чл. 78 (автоматична скоростна кутия)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EngineCapacity" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обем на двигателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PowerToWeightRatio" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отношение мощност/тегло (kW/kg)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CertificateNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на удостоверение за обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CertificateDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на удостоверение за обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PermitCertificateDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PermitCertificateNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на удостоверение за работа в разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitCertificateIssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на удостоверение за работа в разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamTypePermission" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на удостоверение за работа в разрешение (теория/практика/теория и практика)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>