Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Регистър на издадените разрешения по чл. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти

Справка по лице за вписвания като председател на комисия/технически специалист в регистрирани пунктове за технически прегледи.

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IaaaVehicleInspectionsAdapter.APIService.IIaaaVehicleInspectionsAPI.GetReport2PermitInspectors

Структура на данните

 • Inspectors -
  • Permit - Разрешение в което участва предсетадел/член на комисия за технически преглед
   • KtpName - Име на фирма на пункт за технически прегледи
   • SubjectIdentNumber - ЕИК/БУЛСТАТ на фирма на пункт за технически прегледи
   • KtpCityName - Град на пунктът за технически прегледи
   • KtpAddress - Адрес на пунктът за технически прегледи
   • KtpCategoryLabel - Категория на пунктът за технически прегледи
   • PermitNumber - Номер на разрешението за технически прегледи
   • OrgUnitShortName - Областен отдел в който оперира пунктът за технически прегледи
   • PermitStatusCode - Статус код на разрешението за технически прегледи
   • PermitStatus - Статус на разрешението за технически прегледи
   • FirstRegDate - Дата на първа регистрация
   • ValidTo - Дата на валидност
   • LastChangeDate - Дата на последна промяна на разрешението
   • ListChangeDate - Дата на последна промяна на списъка от председатели и членове
   • InspectionProtocols - Номера на протоколи от инспекция
   • InspectionDate - Дата на протоколи от инспекция
   • CloseDate - Дата на закриване, ако е закрито
   • CloseReason - Причина за закриване, ако е закрито
   • StampNumber - Номер на печат
   • Remarks - Бележки, коментар
   • LineCount - Брой линии за технически прегледи
  • SubjectIdentNumber - ЕГН на инспектор в пукнт за технически прегледи
  • SubjectFullName - Име на инспектор в пукнт за технически прегледи
  • CurrentStatus - Текущо състояние (В - включен в списъка, И - изключен от списъка)
  • IsChairman - Дали е председател (Y=Да, N=Не)

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitInspectorsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitInspectorsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по лице за вписвания като председател на комисия/технически специалист в регистрирани пунктове за технически преглед.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitInspectorsRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на търсеният специалист в пункт за технически преглед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitInspectorsRequest" type="PermitInspectorsRequestType">
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitInspectorsResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitInspectorsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" schemaLocation="RIR2Common.xsd"/>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по лице за вписвания като председател на комисия/технически специалист в регистрирани пунктове за технически преглед.</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitInspectorWithPermitDto">
		<xs:complexContent>
			<xs:extension base="common:PermitInspectorDto">
				<xs:sequence>
					<xs:element name="Permit" type="common:PermitDto" minOccurs="0">
						<xs:annotation>
							<xs:documentation>Разрешение в което участва предсетадел/член на комисия за технически преглед</xs:documentation>
						</xs:annotation>
					</xs:element>
				</xs:sequence>
			</xs:extension>
		</xs:complexContent>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitInspectorsResponse">
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Inspectors" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Списък със специалистите и пунктовете в които участват</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence>
							<xs:element name="Inspector" type="PermitInspectorWithPermitDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PermitInspectorDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="SubjectIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на инспектор в пукнт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на инспектор в пукнт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CurrentStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Текущо състояние (В - включен в списъка, И - изключен от списъка)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsChairman" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали е председател (Y=Да, N=Не)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PermitDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="KtpName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на фирма на пункт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на фирма на пункт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpCityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpCategoryLabel" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Категория на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitNumber" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrgUnitShortName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Областен отдел в който оперира пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitStatusCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус код на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstRegDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на първа регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastChangeDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последна промяна на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ListChangeDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последна промяна на списъка от председатели и членове</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InspectionProtocols" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номера на протоколи от инспекция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InspectionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на протоколи от инспекция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CloseDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на закриване, ако е закрито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CloseReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Причина за закриване, ако е закрито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StampNumber" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на печат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Remarks" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бележки, коментар</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LineCount" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой линии за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Пакет с логическите структури на данните в следните справки към Регистър за издадените разрешения по ал. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти към ИА АА:
	1. Справка за статус на регистрацията по ЕИК - връща списък с пунктовете и техните разрешителни и персонал с посочения ЕИК.
	2. Справка по лице за вписвания като председател на комисия/технически специалист в регистрирани пунктове за технически - връща списък с разрешителни за пунктове, в които е вписано лицето с посочения ЕГН/ЛНЧ.
	3. Справка по ЕИК за обслужени автомобили за период - връща списък с брой обслужени автомобили в пунктовете на фирмата с посочения ЕИК за периода плюс един ред със сума за определен период.
	4. Справка за извършен технически преглед по регистрационен автомобил на автомобил – връща данни за валиден технически преглед с информация за пункта, дата на прегледа и номер на стикер по даден регистрационен номер
	5. Справка за проверка на автентичност на стикер за технически преглед – връща данни за технически преглед на автомобила по даден регистрационен номер</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:schema>