Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Регистър на издадените разрешения по чл. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти

Справка по ЕИК за обслужени автомобили за период.

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IaaaVehicleInspectionsAdapter.APIService.IIaaaVehicleInspectionsAPI.GetReport3PermitsInspectionCount

Структура на данните

 • PermitsInspectionsCounts -
  • InspectionCount - Брой извършени технически прегледи
  • KtpName - Име на фирма на пункт за технически прегледи
  • SubjectIdentNumber - ЕИК/БУЛСТАТ на фирма на пункт за технически прегледи
  • KtpCityName - Град на пунктът за технически прегледи
  • KtpAddress - Адрес на пунктът за технически прегледи
  • KtpCategoryLabel - Категория на пунктът за технически прегледи
  • PermitNumber - Номер на разрешението за технически прегледи
  • OrgUnitShortName - Областен отдел в който оперира пунктът за технически прегледи
  • PermitStatusCode - Статус код на разрешението за технически прегледи
  • PermitStatus - Статус на разрешението за технически прегледи
  • FirstRegDate - Дата на първа регистрация
  • ValidTo - Дата на валидност
  • LastChangeDate - Дата на последна промяна на разрешението
  • ListChangeDate - Дата на последна промяна на списъка от председатели и членове
  • InspectionProtocols - Номера на протоколи от инспекция
  • InspectionDate - Дата на протоколи от инспекция
  • CloseDate - Дата на закриване, ако е закрито
  • CloseReason - Причина за закриване, ако е закрито
  • StampNumber - Номер на печат
  • Remarks - Бележки, коментар
  • LineCount - Брой линии за технически прегледи

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitsInspectionCountReportRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitsInspectionCountReportRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по ЕИК за обслужени автомобили за период</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitsInspectionCountRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на търсеното фирма с пункт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата ОТ която е справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата ДO която е справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitsInspectionCountRequest" type="PermitsInspectionCountRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitsInspectionCountResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections/PermitsInspectionCountResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" schemaLocation="RIR2Common.xsd"/>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Справка по ЕИК за обслужени автомобили за период</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PermitInspectionsCountDto">
		<xs:complexContent>
			<xs:extension base="common:PermitDto">
				<xs:sequence>
					<xs:element name="InspectionCount" type="xs:int" minOccurs="0">
						<xs:annotation>
							<xs:documentation>Брой извършени технически прегледи</xs:documentation>
						</xs:annotation>
					</xs:element>
				</xs:sequence>
			</xs:extension>
		</xs:complexContent>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PermitsInspectionCountResponse">
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="PermitsInspectionsCounts" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Разрешение и брой прегледани ППС от него</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence>
							<xs:element name="PermitInspectionsCount" type="PermitInspectionsCountDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Iaaa/VehicleInspections" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PermitInspectorDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="SubjectIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на инспектор в пукнт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectFullName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на инспектор в пукнт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CurrentStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Текущо състояние (В - включен в списъка, И - изключен от списъка)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsChairman" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали е председател (Y=Да, N=Не)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PermitDto">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="KtpName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на фирма на пункт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectIdentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/БУЛСТАТ на фирма на пункт за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpCityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="KtpCategoryLabel" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Категория на пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitNumber" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrgUnitShortName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Областен отдел в който оперира пунктът за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitStatusCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус код на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermitStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на разрешението за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstRegDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на първа регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastChangeDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последна промяна на разрешението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ListChangeDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последна промяна на списъка от председатели и членове</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InspectionProtocols" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номера на протоколи от инспекция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InspectionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на протоколи от инспекция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CloseDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на закриване, ако е закрито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CloseReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Причина за закриване, ако е закрито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StampNumber" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на печат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Remarks" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бележки, коментар</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LineCount" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой линии за технически прегледи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:annotation>
		<xs:documentation>Пакет с логическите структури на данните в следните справки към Регистър за издадените разрешения по ал. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти към ИА АА:
	1. Справка за статус на регистрацията по ЕИК - връща списък с пунктовете и техните разрешителни и персонал с посочения ЕИК.
	2. Справка по лице за вписвания като председател на комисия/технически специалист в регистрирани пунктове за технически - връща списък с разрешителни за пунктове, в които е вписано лицето с посочения ЕГН/ЛНЧ.
	3. Справка по ЕИК за обслужени автомобили за период - връща списък с брой обслужени автомобили в пунктовете на фирмата с посочения ЕИК за периода плюс един ред със сума за определен период.
	4. Справка за извършен технически преглед по регистрационен автомобил на автомобил – връща данни за валиден технически преглед с информация за пункта, дата на прегледа и номер на стикер по даден регистрационен номер
	5. Справка за проверка на автентичност на стикер за технически преглед – връща данни за технически преглед на автомобила по даден регистрационен номер</xs:documentation>
	</xs:annotation>
</xs:schema>