Министерство на земеделието и храните - Регистър на правните основания за ползване на площи -земеделски земи

Справка за ползване на пасища, мери и ливади - резултат

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MZHPastureAdapter.APIService.IMZHPastureAPI.GetPastureMeadowLand

Структура на данните

 • BeneficiaryIdentifier -
 • BeneficiaryName -
 • BeneficiaryType -
 • PastureLands -
  • PastureLand -
   • District - Област на пасище, мера или ливада
   • Municipality - Община
   • Territory - Землище
   • Acreage - Площ в дка
   • ReportDate - Дата на снемане на данните от регистъра

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MZH" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PastureMeadowLandRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка за ползване на пасища, мери и ливади</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BeneficiaryIdentifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на ползвател - ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PastureMeadowLandRequest" type="PastureMeadowLandRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за ползване на пасища, мери и ливади - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MZH" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PastureMeadowLandData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за пасище, мера или ливада на ползвател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област на пасище, мера или ливада</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Territory" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Землище </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Acreage" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Площ в дка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReportDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на снемане на данните от регистъра</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PastureMeadowLandResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за ползване на пасища, мери и ливади - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="BeneficiaryIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор на ползвател - ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="BeneficiaryName" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Наименование на ползвател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="BeneficiaryType" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Вид ползвател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="PastureLands" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Пасища, мери или ливади на ползвател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:element name="PastureLand" type="PastureMeadowLandData" minOccurs="0">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Пасищe, мерa или ливадa на ползвател</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>