Министерство на земеделието и храните - Регистър на правните основания за ползване на площи -земеделски земи

Справка с детайли за ползване на пасища, мери и ливади - резултат

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MZHPastureAdapter.APIService.IMZHPastureAPI.GetPastureMeadowLandDetail

Структура на данните

 • BeneficiaryIdentifier -
 • PastureLands -
  • PastureLand -
   • BeneficiaryName - Наименование на ползвател
   • BeneficiaryType - Вид ползвател
   • DistrictCode - Код на област
   • District - Област на пасище, мера или ливада
   • MunicipalityCode - Код на община
   • Municipality - Община
   • Ekatte - ЕКАТТЕ на населено място
   • SettlementType - Вид нас.място(напр. гр.;с.;ман.)
   • Settlement - Населено място(землище)
   • AreaDetails - Детайли за площ на пасищe, мерa или ливадa
    • Acreage -
    • CategoryBreakdown -
     • Area_1_7 -
     • Area_8_10 -
    • OwnershipBreakdown -
     • Area_DPF -
     • Area_OPF -
     • Area_PRIV -
    • LandRightsBreakdown -
     • Area_CONT -
     • Area_PERS -
   • ReportDate - Дата на снемане на данните от регистъра

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MZH" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandDetailRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandDetailRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PastureMeadowLandDetailRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка с детайли за за ползване на пасища, мери и ливади</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BeneficiaryIdentifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на ползвател - ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PastureMeadowLandDetailRequest" type="PastureMeadowLandDetailRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка с детайли за ползване на пасища, мери и ливади - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MZH" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandDetailResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MZH/PastureMeadowLandDetailResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="BeneficiaryTypes">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вид ползвател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:int">
			<xs:enumeration value="1">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>гражданин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="2">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>юридическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="3">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>държавата (няма да се ползва)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="4">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>община (няма да се ползва)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="5">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>чужда гражданин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="6">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>чуждо юридическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="7">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>едноличен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="PastureMeadowLandDetailData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за пасище, мера или ливада на ползвател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="BeneficiaryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на ползвател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BeneficiaryType" type="BeneficiaryTypes" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид ползвател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област на пасище, мера или ливада</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Ekatte" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕКАТТЕ на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид нас.място(напр. гр.;с.;ман.)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Settlement" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място(землище)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AreaDetails" type="AreaDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Детайли за площ на пасищe, мерa или ливадa </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReportDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на снемане на данните от регистъра</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PastureMeadowLandDetailResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за ползване на пасища, мери и ливади - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="BeneficiaryIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор на ползвател - ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="PastureLands" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Пасища, мери или ливади на ползвател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:element name="PastureLand" type="PastureMeadowLandDetailData" minOccurs="0">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Пасищe, мерa или ливадa на ползвател</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="AreaDetails">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Acreage" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CategoryBreakdown" type="CategoryBreakdown" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разбивка на общата площ по категории на земята </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnershipBreakdown" type="OwnershipBreakdown" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разбивка по вид собственост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LandRightsBreakdown" type="LandRightsBreakdown" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разбивка на по право на ползване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CategoryBreakdown">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Area_1_7" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка земи от 1 до 7 категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area_8_10" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка земи от 8 до 10 категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OwnershipBreakdown">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Area_DPF" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка земи от ДПФ (държавни).</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area_OPF" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка земи от ОПФ (общински).</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area_PRIV" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка земи частна собственост.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="LandRightsBreakdown">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Area_CONT" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка от договори.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area_PERS" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща площ в дка лична собственост.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>