Тестова администрация - Тестов регистър

Справка за примерни данни и тестване по идентификатор и период

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.DummyAdapter.APIService.IDummyAPI.ExampleOperation

Структура на данните

 • StringData -
 • IntData -
 • ListData -
  • DateFrom - Начална дата на валидност
  • DateTo - Крайна дата на валидност
  • Count - Брой
  • Minucipality - Община
  • Area - Област
  • Town - Град
  • District - Район
  • Address - Адрес

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Dummy/ExampleRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Dummy/ExampleRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ExampleRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за примерни данни и тестване по идентификатор и период</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ExampleRequest" type="ExampleRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за примерни данни и тестване по идентификатор и период - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/Dummy/ExampleResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/Dummy/ExampleResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ListElementType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на списъчните данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Крайна дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Count" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Minucipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Town" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Район </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ExampleResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за примерни данни и тестване по идентификатор и период - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="StringData" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Поле от тип низ</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="IntData" type="xs:int" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Поле от числов тип</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="ListData" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Списъчни данни</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence minOccurs="0">
							<xs:element name="ListElement" type="ListElementType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Елемент на списъка</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>