Агенция по вписванията - Регистър БУЛСТАТ

Справка за номенклатурите на регистър БУЛСТАТ

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AVBulstat2Adapter.APIService.IAVBulstat2API.FetchNomenclatures

Структура на данните

 • CountryNomElement - Съдържание на номенклатурата с държавите
  • ISO2 - ISO2 - двубуквен код на държава
  • ISO3 - ISO3 - трибуквен код на държава
  • NameBG - Наименование на български език
  • NameEN - Наименование на английски език
  • Ordering - Подредба
  • Active - Посочва дали понятието е актуално или не
  • Code - Код на номенклатурна стойност
 • SimpleNomenclature - Линейни номенклатури
  • Definition - Дефиниция на номенклатурата
   • Code - Код на номенклатурна стойност
   • Name - Наименование
  • NomElement - Съдържание на номенклатурата
   • NameBG - Наименование на български език
   • NameEN - Наименование на английски език
   • Ordering - Подредба
   • Active - Посочва дали понятието е актуално или не
   • Code - Код на номенклатурна стойност