Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - Републиканска транспортна схема

Справка за маршрутни разписания

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.RTSAdapter.APIService.IRTSAPI.GetRoutesTimeTable

Структура на данните

 • GenerationTimeStamp - Дата на справката
 • Routes - Разпиания
  • RouteCode - Маршрутно разписание №
  • RouteName - Име на автобусна линия
  • RouteDescrtiption - Описание на линията
  • DriversCount - Брой водачи
  • BusesCount - Брой автобуси
  • ApprovalDate - Дата на утвърждение
  • ValidTo - Дата на валидност
  • Contractor - Община - възложител
   • ContractorCode - Код на община възложител
   • ContractorName - Община възложител
   • ContractorRegionCode - Код на област (на общината-възложител)
  • Seasonal - Изпълнява се
   • IsSeasonal - Сезонно
   • SeasonStartDay - От ден
   • SeasonStartMonth - От месец
   • SeasonEndDay - До ден
   • SeasonEndMonth - До месец
  • Schedule - График
   • IsDaily - Ежедневно
   • Monday - Понеделник
   • Tuesday - Вторник
   • Wednesday - Сряда
   • Thursday - Четвъртък
   • Friday - Петък
   • Saturday - Събота
   • Sunday - Неделя
   • BeforeHoliday - Предпразник
   • Holiday - Празник
  • ForwardRoute - Отиване
   • Paths - Отсечки
    • Order - Пореден номер
    • FromStation - От спирка
     • Station - Наименование на спирка
     • StationType - Вид спирка
     • CityCode - Код на нас.място
     • CityName - Наименование на нас.място
     • MunicipalityCode - Код на община
     • MunicipalityName - Наименование на обшина
     • RegionCode - Код на област
    • ToStation - До спирка
     • Station - Наименование на спирка
     • StationType - Вид спирка
     • CityCode - Код на нас.място
     • CityName - Наименование на нас.място
     • MunicipalityCode - Код на община
     • MunicipalityName - Наименование на обшина
     • RegionCode - Код на област
    • DepartTime - Време на тръгване
    • ArriveTime - Време на пристигане
    • Rest - Престой
    • Distance - Разстояние в км.
    • Speed - Средна скорост(км/ч.)
   • Distance - Обща дължина
   • TravelTime - Общо време за движение
   • TripTime - Общо време за пътуване
   • TravelSpeed - Средна техническа скорост
   • TripSpeed - Средна съобщителна скорост
  • BackwardRoute - Връщане
   • Paths - Отсечки
    • Order - Пореден номер
    • FromStation - От спирка
     • Station - Наименование на спирка
     • StationType - Вид спирка
     • CityCode - Код на нас.място
     • CityName - Наименование на нас.място
     • MunicipalityCode - Код на община
     • MunicipalityName - Наименование на обшина
     • RegionCode - Код на област
    • ToStation - До спирка
     • Station - Наименование на спирка
     • StationType - Вид спирка
     • CityCode - Код на нас.място
     • CityName - Наименование на нас.място
     • MunicipalityCode - Код на община
     • MunicipalityName - Наименование на обшина
     • RegionCode - Код на област
    • DepartTime - Време на тръгване
    • ArriveTime - Време на пристигане
    • Rest - Престой
    • Distance - Разстояние в км.
    • Speed - Средна скорост(км/ч.)
   • Distance - Обща дължина
   • TravelTime - Общо време за движение
   • TripTime - Общо време за пътуване
   • TravelSpeed - Средна техническа скорост
   • TripSpeed - Средна съобщителна скорост

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/MTITC/Rts" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MTITC/Rts" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:complexType name="Seasonal">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="IsSeasonal" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Сезонно</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SeasonStartDay" type="xs:gDay" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>От ден</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SeasonStartMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>От месец</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SeasonEndDay" type="xs:gDay" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>До ден</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SeasonEndMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>До месец</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="Schedule">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>График</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="IsDaily" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Ежедневно </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Monday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Понеделник</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Tuesday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вторник</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Wednesday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Сряда</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Thursday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Четвъртък</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Friday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Петък</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Saturday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Събота</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Sunday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Неделя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="BeforeHoliday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Предпразник</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Holiday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Празник</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="RoutesSearch">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ForwardFirstStopMunicipality" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Община на начална спирка на курс Отиване</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="BackwardFirstStopMunicipality" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Община на начална спирка на курс Връщане</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ForwardTime" type="xs:time" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Време на тръгване на курс Отиване </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="BackwardTime" type="xs:time" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Време на тръгване на курс Връщане </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Seasonal" minOccurs="0" type="Seasonal">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Сезонност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Schedule" minOccurs="0" type="Schedule">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>График</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="RoutesSearch" type="RoutesSearch">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Търсене на маршрутни разписания</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:rts="http://egov.bg/RegiX/MTITC/Rts" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MTITC/Rts" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="StationInfo">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Station" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на спирка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StationType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид спирка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на нас.място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на нас.място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на обшина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PathType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Order" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пореден номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FromStation" type="rts:StationInfo" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От спирка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ToStation" type="rts:StationInfo" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До спирка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DepartTime" type="xs:time" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Време на тръгване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ArriveTime" type="xs:time" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Време на пристигане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Rest" type="xs:duration" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Престой</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Distance" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разстояние в км.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Speed" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Средна скорост(км/ч.)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Paths">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Path" type="rts:PathType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отсечка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RoutePathType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Paths" type="rts:Paths" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отсечки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Distance" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща дължина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TravelTime" type="xs:duration" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общо време за движение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TripTime" type="xs:duration" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общо време за пътуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TravelSpeed" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Средна техническа скорост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TripSpeed" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Средна съобщителна скорост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Contractor">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ContractorCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община възложител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractorName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община възложител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractorRegionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област (на общината-възложител)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Seasonal">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IsSeasonal" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сезонно</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeasonStartDay" type="xs:gDay" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От ден</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeasonStartMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От месец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeasonEndDay" type="xs:gDay" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До ден</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeasonEndMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До месец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Schedule">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IsDaily" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ежедневно </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Monday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Понеделник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Tuesday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вторник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Wednesday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сряда</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Thursday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Четвъртък</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Friday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Петък</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Saturday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Събота</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Sunday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Неделя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BeforeHoliday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Предпразник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Holiday" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Празник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RouteType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RouteCode" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Маршрутно разписание №</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RouteName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на автобусна линия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RouteDescrtiption" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на линията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DriversCount" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой водачи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BusesCount" type="xs:unsignedInt" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой автобуси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ApprovalDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на утвърждение </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Contractor" type="rts:Contractor" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община - възложител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Seasonal" type="rts:Seasonal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изпълнява се</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Schedule" type="rts:Schedule" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>График</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ForwardRoute" type="rts:RoutePathType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отиване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BackwardRoute" type="rts:RoutePathType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Връщане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Routes">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Route" type="rts:RouteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разписание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RoutesResponse">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GenerationTimeStamp" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Routes" type="rts:Routes" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разпиания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RoutesResponse" type="rts:RoutesResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Маршрутни разписания</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>