Българска агенция по безопасност на храните - Регистър на животните и животновъдните обекти

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.BABHZhSAdapter.APIService.IBABHZhSAPI.GetRegisteredAnimalsInOEZByCategory

Структура на данните

 • ValidDate - Дата, към която се отнасят данните от справката
 • ExecutionDate - Дата, към която е изготвена справката
 • FarmerData - Данни за земеделския стопанин
  • FarmerName - Име, презиме, фамилия за физическо лице/Наименование на юридическо лице или едноличен търговец
  • FarmerIdentifier - ЕГН/ЕИК на земеделски стопанин
  • Address - Адрес на регистрация на земеделския стопанин
   • DistrictName - Област
   • MunicipalityName - Община
   • SettlementName - Населено място
   • AddressDescription - Описание на адрес
 • FarmsData - Данни за животновъдни обекти(ОЕЗ)
  • FarmInformation - Данни за животновъден обект
   • FarmerRole - Тип на връзката на лицето с животновъдния обект (собственик, наемател или др.)
   • FarmIdentifiers - Номер на животновъден обект (стар номер)
    • FarmNumber - Номер на животновъден обект
    • OldFarmNumber - Стар номер на животновъден обект
   • FarmAddress - Адрес на регистрация на животновъдния обект
    • DistrictName - Област
    • MunicipalityName - Община
    • SettlementName - Населено място
    • AddressDescription - Описание на адрес
   • RelatedPersonData - Данни за лица, свързани с обекта
    • Person - Лице, свързано с обекта
     • Name - Име, презиме, фамилия за физическо лице/Наименование на юридическо лице или едноличен търговец
     • Identifier - ЕГН/ЕИК
     • Type - Тип на връзка на лицето с животновъдния обект (собственик, наемател или др.)
   • AnimalsByCategories - Данни за животни по категории
    • CategoryCode - Код на категория животни
    • CategoryName - Име на категория животни
    • AnimalsCount - Брой животни за категорията
    • AnimalUnitFactor - Коефициент за приравняване към животински единици
    • AnimalUnits - Брой животновъдни единици
   • FarmType - Вид на обекта

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsInOEZByCategoryRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsInOEZByCategoryRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="RegisteredAnimalsInOEZCategoryRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за животни в ОЕЗ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК на земеделски стопанин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на актуалност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegisteredAnimalsInOEZByCategoryRequest" type="RegisteredAnimalsInOEZCategoryRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за животни в ОЕЗ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsInOEZByCategoryResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsInOEZByCategoryResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="Address">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="AddressDescription" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Описание на адрес</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmerData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за земеделския стопанин</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име, презиме, фамилия за физическо лице/Наименование на юридическо лице или едноличен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmerIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК на земеделски стопанин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="Address" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на регистрация на земеделския стопанин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmIdentifiers">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификационни номера на ОЕЗ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на животновъден обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OldFarmNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Стар номер на животновъден обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RelatedPersonDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Лице, свързано с обекта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име, презиме, фамилия за физическо лице/Наименование на юридическо лице или едноличен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на връзка на лицето с животновъдния обект (собственик, наемател или др.)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalCategory">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Животни в категотия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CategoryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на категория животни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CategoryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на категория животни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AnimalsCount" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой животни за категорията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AnimalUnitFactor" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Коефициент за приравняване към животински единици</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AnimalUnits" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой животновъдни единици</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RelatedPersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за лица, свързани с обекта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="Person" type="RelatedPersonDataType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лице, свързано с обекта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmInformation">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за животновъден обект</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmerRole" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на връзката на лицето с животновъдния обект (собственик, наемател или др.) </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmIdentifiers" type="FarmIdentifiers" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на животновъден обект (стар номер)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmAddress" type="Address" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на регистрация на животновъдния обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RelatedPersonData" type="RelatedPersonData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за лица, свързани с обекта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AnimalsByCategories" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за животни по категории</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="AnimalCategory" type="AnimalCategory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Данни за животни в кагегория</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
   <xs:element name="FarmType" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вид на обекта</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmsData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за животновъдни обекти(ОЕЗ)</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="FarmInformation" type="FarmInformation" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за животновъден обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RegisteredAnimalsInOEZByCategoryResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за животни в ОЕЗ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, към която се отнасят данните от справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExecutionDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, към която е изготвена справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmerData" type="FarmerData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за земеделския стопанин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmsData" type="FarmsData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за животновъдни обекти(ОЕЗ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegisteredAnimalsInOEZByCategoryResponse" type="RegisteredAnimalsInOEZByCategoryResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за животни в ОЕЗ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>