WSDL Contract
  
      <wsdl:definitions name="RegiXEntryPoint" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing">
 <wsp:Policy wsu:Id="WSHttpBinding_IRegiXEntryPoint_policy">
  <wsp:ExactlyOne>
   <wsp:All>
    <sp:TransportBinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy">
     <wsp:Policy>
      <sp:TransportToken>
       <wsp:Policy>
        <sp:HttpsToken RequireClientCertificate="true" />
       </wsp:Policy>
      </sp:TransportToken>
      <sp:AlgorithmSuite>
       <wsp:Policy>
        <sp:Basic256 />
       </wsp:Policy>
      </sp:AlgorithmSuite>
      <sp:Layout>
       <wsp:Policy>
        <sp:Strict />
       </wsp:Policy>
      </sp:Layout>
     </wsp:Policy>
    </sp:TransportBinding>
    <wsaw:UsingAddressing />
   </wsp:All>
  </wsp:ExactlyOne>
 </wsp:Policy>
 <wsdl:types>
  <xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
   <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
   <xs:element name="Execute">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="request" type="tns:ServiceRequestData" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:complexType name="ServiceRequestData">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Operation" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Име на извикваната операция. За повече информация за иментата на операциите http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo/.

         Пример: "TechnoLogica.RegiX.GraoNBDAdapter.APIService.INBDAPI.ValidPersonSearch"

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Argument">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         XML съдържание на заявката. За повече информация за структурата(xsd) на заявките за различните операции: http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo/.

         Важно е да се знае, че елементите трябва да са qualified, т.е. да включват namespace от схемата за избраната операция

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>
         <summary>

          XML съдържание на заявката. За повече информация за структурата(xsd) на заявките за различните операции: http://regixaisweb.egov.bg/regixinfo/.

          Важно е да се знае, че елементите трябва да са qualified, т.е. да включват namespace от схемата за избраната операция

         </summary>
        </xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:sequence>
        <xs:any />
       </xs:sequence>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EIDToken" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификатор за електронна идентичност(получен от http://eid.egov.bg/)

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CallContext" type="tns:CallContext">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Контекст, в който се прави извикване. Запазва се в логовете на RegiX

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CallbackURL" nillable="true" type="xs:string" />
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeEGN" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         ЕГН на служителя, изпълняващ заявката. Не се запазва в логовете на RegiX, а директно се предава към Първичния регистър

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CitizenEGN" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         ЕГН на лицето, за който се прави справка, ако справката е за физическо лице.

         Не се запазва в логовете на RegiX, а директно се предава към Първичния регистър

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SignResult" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Указва дали резултата да бъде подписан след изготвянето му

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ReturnAccessMatrix" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Указва дали да се върне матрицата за достъп, с която са получени данните, спрямо правата на консуматора

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="CallContext">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Контекст, в който се прави извикване. Запазва се в логовете на RegiX

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ServiceURI" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификатор на инстанцията на административната услуга или процедура в организацията (например: номер на преписка)

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ServiceType" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Вид на услугата, във връзка с която се извиква операцията

         За административна услуга: типа на услугата;

         За проверовъчна дейност: вида на дейността;

         За друга причина за използване: описание на причината;

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeIdentifier" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификатор на служител – например EMAIL адрес, с който служителя влиза в АД на съответната администрация (или с който фигурира в ЕИСУЧРДА).

         Идентификатора трябва да е проверен от информационната система клиент

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeNames" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Имена на служител

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeAditionalIdentifier" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Опционален допълнителен идентификатор на служител от администрация – например номера на служебната карта

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeePosition" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Длъжност или позиция на служителя в администрацията

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AdministrationOId" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификационен код на администрация (oID от eAuth)

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="AdministrationName" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Име на администрация, ползваща системата

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ResponsiblePersonIdentifier" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Опционален идентификатор на човека отговорен за справката.

         Тук трябва да се слага стойност, когато заявките не се инициират ръчно от конкретен служител, а се генерират автоматично от информационна система.

         Това може да бъде ръководителя на Администрацията, ползваща информационната система.

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="LawReason" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Контекст на правното основание.

         Правното основание може да произтича директно от нормативната уредба или да бъде базирано на сключено споразумение.

         Тук се описва правно основание или се цитира регистрирано такова.

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Remark" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Допълнително поле в свободен текст

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="ExecuteResponse">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ExecuteResult" type="tns:ServiceExecuteResult" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:complexType name="ServiceExecuteResult">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ServiceCallID" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификатор на подаден заявка, с който в последствие може да се получи резултата

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="HasError" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Указва дали е възникнала грешка

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Error" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Съобщение за грешка. Setting this propery automatically sets the HasError property to true

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="CheckResult">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="argument" type="tns:ServiceCheckResultArgument" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:complexType name="ServiceCheckResultArgument">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ServiceCallID" type="xs:decimal">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Идентификатор на пусната вече асинхронна заявка. Този идентификатор е един от елементите на резултата от извикване на Execute

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="CheckResultResponse">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CheckResultResult" type="tns:ServiceResultData" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:complexType name="ServiceResultData">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="IsReady" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Указва, дали са получени данни от Първичния регистър

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Data" nillable="true" type="tns:DataContainer">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Данни, които връща операцията. Тук има данни, при HasError=false и IsReady=true

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" ref="q1:Signature" xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Подпис, върху контейнера с данни

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="HasError" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Указва дали е възникнала грешка при изпълнение на операцията

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Error" nillable="true" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Съобщение за грешка. При HasError=true

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="DataContainer">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Данни, които връща операцията. Тук има данни, при HasError=false и IsReady=true

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Request" type="tns:RequestContainer">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Съдържа входните параметри на справката. Съответства на елемента Argument от получения ServiceRequest

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Response" type="tns:ResponseContainer">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Получен отговор, спрямо входните параметри и матрицата за достъп.За повече информация за структурата на получения резултатен xml: http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Matrix" nillable="true">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Матрица за достъп до данните. Описва до кои характеристики на резултатния обект, консуматора има достъп и до кои няма.

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>
         <summary>

          Матрица за достъп до данните. Описва до кои характеристики на резултатния обект, консуматора има достъп и до кои няма.

         </summary>
        </xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:complexContent mixed="false">
        <xs:extension base="tns:AccessMatrixType">
         <xs:attribute name="id" type="xs:ID" />
        </xs:extension>
       </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" />
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="RequestContainer">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Съдържа входните параметри на справката. Съответства на елемента Argument от получения ServiceRequest

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" />
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="ResponseContainer">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Получен отговор, спрямо входните параметри и матрицата за достъп.За повече информация за структурата на получения резултатен xml: http://regixaisweb.egov.bg/RegiXInfo

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:any minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:ID" />
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="AccessMatrixType">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="HasAccess" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Дали достъпът до текущата характеристика е позволен

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Name" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Име на функцията за проверка

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Properties" type="tns:ArrayOfAMPropertyType">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Характеристики

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="ArrayOfAMPropertyType">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Характеристики

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Property" type="tns:AMPropertyType" />
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:complexType name="AMPropertyType">
    <xs:sequence>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="HasAccess" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Дали достъпът до текущата характеристика е позволен

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
     <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Name" type="xs:string">
      <xs:annotation>
       <xs:documentation>
        <summary>

         Наименование

        </summary>
       </xs:documentation>
      </xs:annotation>
     </xs:element>
    </xs:sequence>
   </xs:complexType>
   <xs:element name="ExecuteSynchronous">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="request" type="tns:ServiceRequestData" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExecuteSynchronousResponse">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ExecuteSynchronousResult" type="tns:ServiceResultData" />
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:schema>
  <xs:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
   <xs:element name="Signature">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>
      <summary>

       Подпис, върху контейнера с данни

      </summary>
     </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType mixed="true">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>
       <summary>

        Подпис, върху контейнера с данни

       </summary>
      </xs:documentation>
     </xs:annotation>
     <xs:sequence>
      <xs:any maxOccurs="unbounded" />
     </xs:sequence>
     <xs:anyAttribute />
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:schema>
 </wsdl:types>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_Execute_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:Execute" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_Execute_OutputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExecuteResponse" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_CheckResult_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckResult" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_CheckResult_OutputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckResultResponse" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_ExecuteSynchronous_InputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExecuteSynchronous" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="IRegiXEntryPoint_ExecuteSynchronous_OutputMessage">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ExecuteSynchronousResponse" />
 </wsdl:message>
 <wsdl:portType name="IRegiXEntryPoint">
  <wsdl:operation name="Execute">
   <wsdl:input wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/Execute" message="tns:IRegiXEntryPoint_Execute_InputMessage" />
   <wsdl:output wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/ExecuteResponse" message="tns:IRegiXEntryPoint_Execute_OutputMessage" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="CheckResult">
   <wsdl:input wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/CheckResult" message="tns:IRegiXEntryPoint_CheckResult_InputMessage" />
   <wsdl:output wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/CheckResultResponse" message="tns:IRegiXEntryPoint_CheckResult_OutputMessage" />
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ExecuteSynchronous">
   <wsdl:input wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/ExecuteSynchronous" message="tns:IRegiXEntryPoint_ExecuteSynchronous_InputMessage" />
   <wsdl:output wsaw:Action="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/ExecuteSynchronousResponse" message="tns:IRegiXEntryPoint_ExecuteSynchronous_OutputMessage" />
  </wsdl:operation>
 </wsdl:portType>
 <wsdl:binding name="WSHttpBinding_IRegiXEntryPoint" type="tns:IRegiXEntryPoint">
  <wsp:PolicyReference URI="#WSHttpBinding_IRegiXEntryPoint_policy" />
  <soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
  <wsdl:operation name="Execute">
   <wsdl:documentation>
    <summary>

     Изпълнява заявката асинхронно

    </summary>
    <param name="request">Аргумент за изпълнение на заявка</param>
    <returns>Резултат от изпълнението на асинхронната заявка</returns>
   </wsdl:documentation>
   <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/Execute" style="document" />
   <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="CheckResult">
   <wsdl:documentation>
    <summary>

     Проверка на резултата от изпълнението на асинхронни заявки

    </summary>
    <param name="argument">Аргумент съдържащ идентификатор на асинхронната операция</param>
    <returns>Резултат от изпълнението на асинхронната заявка</returns>
   </wsdl:documentation>
   <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/CheckResult" style="document" />
   <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ExecuteSynchronous">
   <wsdl:documentation>
    <summary>

     Изпълнява заявката синхронно

    </summary>
    <param name="request">Аргумент за изпълнение на заявка</param>
    <returns>Резултат от изпълнението заявката</returns>
   </wsdl:documentation>
   <soap12:operation soapAction="http://tempuri.org/IRegiXEntryPoint/ExecuteSynchronous" style="document" />
   <wsdl:input>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:input>
   <wsdl:output>
    <soap12:body use="literal" />
   </wsdl:output>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:service name="RegiXEntryPoint">
  <wsdl:documentation>
   <summary>

    Услуга съдържаща операции за работа с API услуги. Позволява синхронно и асинхронно изпълнение на произволни API услуги, които са част от RegiX

   </summary>
  </wsdl:documentation>
  <wsdl:port name="WSHttpBinding_IRegiXEntryPoint" binding="tns:WSHttpBinding_IRegiXEntryPoint">
   <soap12:address location="https://regix-service.egov.bg/RegiX/RegiXEntryPoint.svc" />
   <wsa10:EndpointReference>
    <wsa10:Address>https://regix-service.egov.bg/RegiX/RegiXEntryPoint.svc</wsa10:Address>
   </wsa10:EndpointReference>
  </wsdl:port>
 </wsdl:service>
</wsdl:definitions>